Projekt przebudowy i rozbudowy zespołu budynków mieszkalno-gospodarczych na funkcję mieszkalno-usługową

Lokalizacja

ul. Piotrkowska 45, Szczerców

Inwestor

Prywatny

Autorzy

Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska

Projekt

II Q 2014 roku

Realizacja

II Q 2014 - I Q 2015 roku

Powierzchnia

480 m²

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu z elementami przebudowy budynku frontowego.

Projektuje się zmianę kompozycji fasady wraz z odtworzeniem elementów wystroju elewacji w budynku frontowym całkowicie pozbawionym detalu.

Cokół budynku zostanie podniesiony do poziomu zapewniającego zabezpieczenie korpusu przed wilgocią oraz jako podstawa dla wykonania boniowania.

Projektuje się przywrócenie pasu gzymsowego, którego relikty pozostały jeszcze na elewacji oficynowej poprzez wykonanie gzymsu okapowego, rolki dolnej oraz płycin wgłębionych w lico elewacji.

W części środkowej elewacji frontowej projektuje się nakrycie istniejącego szczytu dachem dwuspadowym i poprawę geometrii szczytu w nawiązaniu do istniejących ścian bocznych i spadku dachu. Istniejący poziom kalenicy budynku przewiduje się podnieść dla poprawy geometrii fasady oraz dla poprawy warunków użytkowania poddasza mieszkalnego.

Projektowana przebudowa budynku oficynowego ma na celu wymianę istniejących, skorodowanych i spękanych ścian zewnętrznych, wprowadzenie zadaszonego podcienia wraz z nowymi podziałami stolarki okiennej i drzwiowej. Skomunikowanie budynku oficynowego od strony wschodniej z projektowanym parkingiem odbywać się będzie poprzez cztery drewniane witryny w podcieniu.