Projekt przebudowy i rozbudowy zespołu budynków mieszkalno-gospodarczych na funkcję mieszkalno-usługową.

Lokalizacja: ul. Piotrkowska 45, Szczerców

Inwestor:Prywatny

Autorzy: Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska

Projekt Budowlany: II Q 2014 roku

Realizacja: II Q 2014 - I Q 2015 roku

Powierzchnia użytkowa: 480 m ²

Opis:

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remonty z elementami przebudowy budynku frontowego.

Projektuje się zmianę kompozycji fasady wraz z odtworzeniem elementów wystroju elewacji w budynku frontowym całkowicie pozbawionym detalu.

Cokół budynku zostanie podniesiony do poziomu zapewniającego zabezpieczenie korpusu przed wilgocią oraz jako podstawa dla wykonania boniowania.

Projektuje się przywrócenie pasu gzymsowego którego relikty pozostały jeszcze na elewacji oficynowej poprzez wykonanie gzymsy okapowego, rolki dolnej oraz płycin wgłębionych w lico elewacji.

W części środkowej elewacji frontowej projektuje się nakrycie istniejącego szczytu dachem dwuspadowym i poprawę geometrii szczytu w nawiązaniu do istniejących ścian bocznych i spadku dachu. Istniejący poziom kalenicy budynku przewiduje się podnieść dla poprawy geometrii fasady oraz dla poprawy warunków użytkowania poddasza mieszkalnego. 

Projektowana przebudowa budynku oficynowego ma na celu wymianę istniejących, skorodowanych i spękanych ścian zewnętrznych, wprowadzenie zadaszonego podcienia wraz z nowymi podziałami stolarki okiennej i drzwiowej. Skomunikowanie budynku oficynowego od strony wschodniej z projektowanym parkingiem odbywać się będzie poprzez cztery drewniane witryny w podcieniu.